ALDEAK ALDE, NI ALDE: festak

Beherago gaztelaniaz / Más abajo en castellano

Zer egin behar dugu Irunen datorren urtean, ekainaren 30a irundarron nortasun-egun bilakatu zela 500 urte betetzean? Nik geratzen zaigun urtea gogoeta egiteko probextuko nuke: zer nolako aldaketak izan ditugun, historia egitea batez ere horixe baita, aldatzea. Esaterako, festen ospakizunetan: XVI. mende hasiera-hasieran, sanjuanetan omen ziren Irungo festak, hainbat herritan bezala. 1522tik aurrera -baina dirudienez ez 1523an, hamarkada batzuk geroago baizik-, jaia egun batzuetan “mugitu” zen: San Pelaio (hilak 26), San Pedro (hilak 29) eta San Martzial (hilak 30). Bai, ongi irakurri duzue: San Pelaio, oraindik orain Zarautzen bezala. Nola ospatzen ziren festa haiek? Ba, hiru pertsonaia –maskulino– hautatuta: errege kristaua, errege mairua eta enperadorea. Enperadorearena agian bai da 1522ko borrokaz geroztiko ekarpen irundarra, garai hartako agirietan hala deitzen baitzuten protagonistek beren monarka, Irun herri alemana ez bazen ere. Errege mairu eta kristauarena zabaldua zegoen euskal folklorean, eta beste zenbaitetan; hala nola, erraldoien figuretan oraindik ere. Adibidez, XVII.aren hasieran Zugarramurdiko sorgin-ehizan akusatutako andre batek argudiatu zuen San Juan gauean ez zela akelarrera joan senarra “errege kristau” izendatua zutelako, eta nahikoa lan!

Kataluniako “mairu” buruhandia

1707an, San Pedro egunean, bi konpainia antolatu ziren: bata espainolena, eta bestea turkoena. Bistan da aurreko kristau/mairu dikotomiaren eboluzioa dela, oraindik orain Antzuolako lagunek ospatzen dutena. Beharbada orain hobeki ulertzen duzue turkorik sekula ikusi ez duen Zuberoako pastoralen kiristien/türken dikotomia. Irunen ere kolore gorria eta urdina erabiliko zituzten bereizgarri? Prozesioa ere egiten zen, San Martzial ermitaraino, bandera, soinu, agintari zibil, eklesiastiko, armadunen ohorezko eskolta eta guzti. Baina hura erritua zen, orduan festatik gutxi zuena. Festa, benetako festa, ttunttuna zen, dantzaldia, eta batez ere zezenketak. Zezenketarik gabe ez zegoen festatik, eta Udalak ez zuen merke-zuhurrean jokatzen gasturik potoloenean, iskanbilak saihestearren. Hala diosku Francisco de Gainza XVIII.eko irundarrak: historialari kaskarra zen, baina bere garaiko lekuko aparta. Sagrario Arrizabalaga irundar historialari askoz hobeak ere xehe-xehe dokumentatu digu zezenena XVI.etik XX.era arte.

XXI. mendean, San Pelaio, errege mairu, kristau eta enperadore historiagileon nota eruditua baizik ez da, eta XIX.-XX.etan ere hala zen. Duela 40 urte, bizirik zirauten berbenak (“dantzagarriak” programa ofizialaren euskal ordain xelebrez) eta festak burutzeko kalejirak gainbehera zeuden, nabarmen. Jakina, XXI.ean zezenketarik ez, ezta gaztetan ezagutu nituen sokamuturrak ere, eta ez dirudi haien nostalgiko asko dagoenik. Areago, gaur egun gero eta gehiago dira zezenketen kontra daudenak, hain kontra ezen kriminaltzat jotzen baitituzte.

Jai eta ospakizunen kontuetan, gainerako gai sozialetan bezalaxe, deus ez da “betiko”, hots, ez “betidaniko”, ez “betirako”. Eta nekez da deus, bertakoa eta ez beste inongoa.

Eta Alardeak? Horiek ere ikaragarri aldatu dira, baina beste sarrera bat merezi dute, ez duzue uste? Dena den, hori San Martzial eguna pasata: ez dezala inork esan jai-giroa tentsionatu nahi dudala. Ongi pasa ez-jaiak.

¿Qué vamos a hacer en Irun el año que viene, con motivo de los 500 años de que el 30 de junio se convirtiera en nuestro día identitario colectivo? Yo aprovecharía este año para ir reflexionando en común sobre lo que hemos cambiado. Porque la historia es ante todo eso, cambio. Por ejemplo: en las celebraciones festivas

A principios del siglo XVI, las fiestas de Irun parece que eran en San Juan, como en otras muchas localidades. A partir de 1522 –pero, según parece, no en 1523, sino unas décadas después–, la fiesta se “movió” unos días: San Pelayo (el día 26), San Pedro (el 29) y San Marcial (el 30). Sí, habéis leído bien: San Pelayo, como todavía celebran en Zarautz. ¿Cómo eran aquellas fiestas? Elegían tres personajes  –masculinos–: rey cristiano, rey moro y  emperador. Lo de emperador sí podría ser una aportación en recuerdo a la batalla de 1522, ya que en la documentación de la época así se refieren al monarca, pese a que Irun no era territorio alemán. Lo del rey cristiano y moro sí que estaba extendido en el folklore vasco, y otros folklores, aún hoy día en los “balls de gegants”. Por ejemplo, a inicios del XVII, en la caza de brujas de Zugarramurdi una mujer acusada reconoció que no había acudido al aquelarre de la noche de San Juan porque ¡su marido hacía de rey cristiano y estaba muy atareada!

En 1707an, el día de San Pedro, se organizaron dos compañías, una de españoles y otra de turcos. Está clara la evolución de la anterior dicotomía rey cristiano/moro que en cierto modo se sigue reproduciendo en Antzuola. Bueno, y nos remite a la dicotomía de las pastorales de Zuberoa, un valle pirenaico al que nunca han llegado los turcos “históricos”. ¿En Irun también se distinguirían por el uso de los colores rojo y azul?  

El día de San Marcial se hacía procesión a la ermita con bandera, música, autoridades civiles y eclesiásticas, escolta armada honorífica, etc. Pero la procesión era un rito, no una fiesta. Fiesta, lo que se dice fiesta, era el baile, y sobre todo los toros. Si no había toros, no había fiesta, y el concejo no reparaba en gastos, que no eran pequeños, si no quería bronca en el pueblo. Así lo afirmaba el Francisco de Gainza en el XVIII, historiador mediocre pero testigo excepcional de su época. La bastante mejor historiadora Sagrario Arrizabalaga nos lo ha documentado detalladamente del XVI al XX en su libro.

En el s. XXI, San Pelayo, el rey moro, el cristiano y el emperador no son más que notas históricas eruditas, y ya lo eran en los siglos XIX y XX. Hace unos 40 años, los “danzables” (así ponía en el programa lo que llamábamos verbena) y correcalles de fin de fiestas ya estaban en franca decadencia. Por supuesto, en el XXI ya no hay corridas de toros, ni siquiera la sokamuturra de mi infancia y adolescencia, y no parece que se echen mucho de menos. Al contrario, la oposición antitaurina es cada vez mayor y más contundente, hasta considerar las corridas actos criminales.

En cuestión de fiestas y celebraciones, como en el resto de cuestiones sociales, nada es “de siempre” ni “para siempre”. Y rara vez es en exclusiva, sino la versión más o menos diferente de algo general. ¿Y los Alardes? También han cambiado una barbaridad, pero se merecen entrada propia, ¿no creéis? De todos modos, eso será pasado el día de San Marcial: que nadie me acuse de tensionar el ambiente festivo. Felices no-fiestas.

Utzi iruzkina